TS PDF3edit

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych będących subskrybentami newslettera.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator www.trenujswiadomie.pl
 2. W celu uzyskania informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, należy kontaktować się poprzez adres mailowy sandra@sofizjo.pl
 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10, ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną „UŚUDE”. Zapis do newslettera jest zgodą na wysyłanie newslettera, wiadomości i informacji handlowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
 5. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych. Administrator, wysyłając newsletter korzysta także z podmiotu realizujących wysyłkę newslettera z zachowaniem zasad bezpieczeństwa informatycznego i jakości przekazywanej informacji.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania przez Panią/Pani zgody na otrzymywanie newslettera.
 9. Informujemy, że jako Podmiotowi danych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. cofnięcia wyrażonej zgody na podstawie art. 7, ust. 3 RODO, jakkolwiek wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. dostępu do swoich danych osobowych i informacji dotyczących ich przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO;
  3. sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO;
  4. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  6. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub o ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 19 RODO;
  7. prawo do otrzymania swoich danych w czytelnym formacie elektronicznym zgodnie z art. 20 RODO;
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.
 10. Jeżeli uważa Pan/pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przewiń do góry